KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İHALESİ

Filyos Belediye Başkanlığından: Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi Hisarönü Mahallesi’nde kain, Tapu-Kadastro’da Pafta:F28-D-16-D-3-A, Ada:123, Parsel:1 noda yer alan 10.914,70 m² alanlı taşınmaz üzerine 80 ADET MESKEN BULUNAN A TİPİ (A-B-C-D Blok) 4 BLOK – 60 ADET MESKEN ve 3 ADET İŞYERİ BULUNAN B TİPİ (E-F-G Blok) 3 BLOK olmak üzere olmak üzere 7 Blok […]

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İHALESİ
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Bu haber 18 Mart 2020 - 17:11 'de eklendi ve 336 Kez Okundu


Filyos Belediye Başkanlığından:

Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi Hisarönü Mahallesi’nde kain, Tapu-Kadastro’da Pafta:F28-D-16-D-3-A, Ada:123, Parsel:1 noda yer alan 10.914,70 m² alanlı taşınmaz üzerine 80 ADET MESKEN BULUNAN A TİPİ (A-B-C-D Blok) 4 BLOK – 60 ADET

MESKEN ve 3 ADET İŞYERİ BULUNAN B TİPİ (E-F-G Blok) 3 BLOK olmak üzere olmak üzere 7 Blok – 140 Mesken – 3 Adet İşyeri’nden oluşan 143 adet bağımsız bölümün kat karşılığı

yapılması/yaptırılması işinin, 03/04/2020 Cuma Günü Saat 14:30’ da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ihalesi yapılacaktır.

  • İşin tahmini bedeli 32.382.500,00.-TL ‘nin (otuziki milyon üçyüzseksenikibin beşyüz Türk Lirası) geçici teminat tutarı asgari 971.475,00.-TL’dir.
  • İhale üzerine kalan yüklenici, A Blok (tamamı) 20 adet mesken – F Blok (tamamı) 1 adet İşyeri + 20 adet mesken olmak üzere 2 blokta (A-F Blok) toplam 1 adet işyeri + 40 adet mesken olmak üzere toplam 41 adet bağımsız bölümü idareye bırakacaktır. Ayrıca isteklilerden 2.500.000,00 -TL (ikimilyon beşyüz Türk lirası)’den aşağı olmamak üzere kapalı zarf usulü teklif alınacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte son başvuru tarih ve saatine kadar idareye sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

1) Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf,

2) Kanuni İkametgâhı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

3.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

6) Filyos Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Ziraat Bankası Filyos Şubesindeki TR310001000724270279975001 nolu hesabına veya Belediye veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Filyos Belediye Başkanlığına hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

8) Şartname eki teknik personel taahhütnamesi,

9) İlan tarihinden sonra ki tarihte ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,

10) İlan tarihinden sonra ki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11) İlan tarihinden sonra ki tarihte Belediyemize borcu olmadığına dair alınmış belgenin aslı,

12) Yer görme belgesi,

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.,10.,11.12. ve 14.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler,

15) İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu,

16) İş deneyim belgesi

16.1) İsteklinin 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı resmi gazetede yayınlanan YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca yetki belge grubu en az F olmalıdır.

17) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Yazı İşleri Müdürlüğünde ve www.filyos.bel.tr internet adresinde görülebilir. Ancak; ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, bedeli 250,00 (ikiyüzelli).- TL’dir. İç ve dış zarfın hazırlanma şekli idari şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.Son başvuru tarih ve saati: 03/04/2020 Cuma Günü Saat 14:30’a kadar istekliler tekliflerini Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır.Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. İdareye teslim edilen zarflar her ne sebeple olursa olsun istekliye iade edilmeyecektir.

18) İhalenin Yapılacağı Adres: Hisarönü Mah.Park Cad.No:19 Filyos

Beldesi/Çaycuma/ZONGULDAK –Tel:0 372 6231018

İLAN OLUNUR. 2335/1-1

 

YORUMLAR


    0 YORUM